български [Beta] English русский [Beta] français [Beta] italiano [Beta] español Deutsch

Основна задача е подготовката на химици в областта на синтез и анализ на физиологично активни вещества и лекарствени препарати. Като междудисциплинарна област включва познания от дисциплини като синтетична органична химия, биоорганична химия, фармакология, молекулярна биология и др.

Обучението на специалистите включва използване на химически принципи (аналитични, теоретични и физикохимични) при изследване и получаване на биологично-активни субстанции с терапевтично действие, изучаване механизма на лекарствено действие, зависимост между химическа структура и биологично действие. В програмата на модула са включени дисциплини, които ще позволят на успешно завършилите магистри, възможността да работят като специалисти в лаборатории в сферата на здравеопазването, здравни центрове, клинични лаборатории, контролни лаборатории на ХЕИ и РИОС, фармацевтичната индустрия и др.

Курсът на обучение предвижда изучаване на основни принципи на синтез и анализ на лекарствени вещества, клинична химия и избираеми дисциплини, които ще насочат студентите към няколко по-специфични направления в медицинската химия.

Специалистите с квалификационна степен „Магистър по медицинска химия" са теоретично и практически подготвени:

 • за работа като специалисти в лаборатории в сферата на здравеопазването, здравни центрове, клинични лаборатории, контролни лаборатории на ХЕИ и РИОС, фармацевтичната индустрия и др.
 • да използват съвременните информационни технологии в образованието и науката;
 • да познават системите за събиране, обработка и съхранение на химическа информация; да умеят да използват стандартни компютърни програми и бази данни в областта на медицинската химия;
 • да познават актуалните проблеми в областта на медицинската, да разбират тяхното значението за развитието на науката и производството;
 • да провеждат научно-изследователска работа в лаборатория по тема, предложена от научен ръководител, да отчитат и обсъждат резултатите от изследването;
 • да организират научни изследвания и управление на научен колектив;
 • да прилагат основните методи за синтез, на основата на получените фундаментални знания и придобитите експериментални навици;
 • за работа със съвременни експериментални установки и научно оборудване;
 • да анализират състава и свойствата на получените съединения.

Условията за кандидатстване можете да прочетете учебните планове за:

 • Специалисти - редовно обучение
 • Специалисти - задочно обучение
 • Неспециалисти - редовно обучение
 • Неспециалисти - задочно обучение