Специалност "Химия с маркетинг"


 

Анотация


Спе­ци­ал­но­ст­та „Хи­мия с мар­ке­тинг" се въ­ве­де от 2009 г. и се ре­а­ли­зи­ра съв­ме­ст­но с Фа­кул­те­та по ико­но­ми­чес­ки и со­ци­ал­ни на­у­ки. То­ва е идея на Хи­ми­чес­кия фа­кул­тет, мо­ти­ви­ра­на от за­си­ле­но­то тър­се­не на тър­го­вс­ки предс­та­ви­те­ли, кон­сул­тан­ти или сът­руд­ни­ци на фир­ми и ор­га­ни­за­ции, пред­ла­га­щи хи­мич­ни про­дук­ти, кон­су­ма­ти­ви, апа­ра­ти и инстру­мен­ти за хи­мич­ни ана­ли­зи и про­из­во­д­ства. Обу­че­ни­е­то пред­ла­га меж­ду­дис­цип­ли­нар­на под­го­тов­ка, обе­ди­ня­ва­ща фун­да­мен­тал­ни зна­ния и уме­ния в об­ла­ст­та на хи­ми­я­та и съв­ре­мен­ни на­уч­ни зна­ния и уме­ния по стра­те­ги­чес­ки и фи­нан­сов мар­ке­тинг, не­об­хо­ди­ми за ефек­тив­на ре­а­ли­за­ция и кон­ку­рентна спо­соб­ност в ус­ло­вията на ди­на­мич­но раз­ви­ващ се па­зар.

 

Ос­вен ба­зо­вите­ зна­ния по не­ор­га­нич­на хи­мия, ор­га­нич­на хи­мия, фи­зи­ко­хи­мия и ана­ли­тич­на хи­мия, обу­ча­е­ми­те ще изу­ча­ват те­о­рия на ико­но­ми­ка­та, уп­рав­ле­ние на про­даж­би­те, ко­му­ни­ка­ции и ко­му­ни­ка­ци­он­на по­ли­ти­ка, мар­ке­тинг на ин­ду­ст­ри­ал­ния па­зар, фи­нан­си, про­дук­то­ва по­ли­ти­ка и др.

Завър­ши­ли­те об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „Ба­ка­лавър" мо­гат да продъл­жат обу­че­ни­е­то си за по­лу­ча­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „Ма­гистър" по обя­ве­ни­те ма­гистъ­рски прог­ра­ми в Хи­ми­чес­кия фа­кул­тет или във Фа­кул­те­та по ико­но­ми­чес­ки и со­ци­ал­ни на­у­ки. Те са дос­татъч­но под­гот­ве­ни да се на­со­чат и към дру­ги ма­гистъ­рски прог­ра­ми в дру­го вис­ше учи­ли­ще у нас или в чуж­би­на.

 

Реализация


Обу­ча­е­ми­те по спе­ци­ал­но­ст­та се под­гот­вят за извъ­ршва­не на след­ни­те дей­нос­ти у нас и в чуж­би­на:
  • про­ек­ти­ра­не и при­ла­га­не на мар­ке­тин­го­ви стра­те­гии в област­та на би­то­ва­та хи­мия, хра­ни­тел­на­та хи­мия, стро­и­тел­на­та хи­мия, фар­ма­цев­ти­ка­та, ме­ди­цин­ска­та коз­ме­ти­ка с цел нав­ли­за­не на па­за­ра на но­ви ма­те­ри­а­ли и про­дук­ти, как­то и ста­би­ли­зи­ра­не и раз­ши­ря­ва­не на па­зар­ни по­зи­ции на съ­ще­ству­ва­щи про­дук­ти;
  • при­ла­га­не на тех­ни­ки за пред­ла­га­не и взe­ма­не на ос­нов­ни ре­ше­ния в мар­ке­тин­го­ва­та дей­ност;
  • упра­вле­ние и об­слу­жва­не на про­из­вод­стве­на­та дей­ност в хи­мич­ни, фар­ма­цев­тич­ни, био­тех­но­ло­гич­ни, хра­ни­тел­но-вкус­ови, ме­та­лур­гич­ни и дру­ги про­из­вод­ства;
  • раз­ра­бо­тва­не на мар­ке­тин­го­ви ана­ли­зи, ди­аг­но­сти­ка и ре­кла­ма;
  • на­уч­но-при­лож­ни изс­лед­ва­ния в об­ла­ст­та на хи­ми­я­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, би­о­тех­но­ло­ги­ите, на­но­тех­но­ло­ги­ите, еко­ло­ги­я­та и др. и тър­се­не на па­зар и ре­а­ли­за­ция на ино­ва­ции.