български [Beta] English русский [Beta] français [Beta] italiano [Beta] español Deutsch

Основната задача на магистърската програма по спектрохимичен анализ е да подготвя висококвалифицирани кадри за контролни, изследователски и изпитвателни аналитични лаборатории. Предвидените в програмата курсове съчетават задълбочено разглеждане на фундаменталните основи на спектралните методи за анализ, надградено с критичен преглед на съвременните тенденции в развитието на аналитичния инструментариум и методология.

В обучението е поставен акцент върху принципите на "зелена химия" при разработване на методи за подготовка на проби и избор на краен метод за анализ на реални обекти. Студентите ще придобият знания и умения за компютърни методи за обработка и интерпретация на спектрална информация, както и за изграждане  и  поддържане на системи за контрол на качеството в аналитична лаборатория. Студентите ще придобият знания за търсене и критична оценка на данни от научни статии, обзори, монографии, за оформяне и представяне на научни резултати - доклади, постери, участие в специализирани работни семинари и др. Завършилите магистърската програма по "Спектрохимичен анализ" са специалисти, придобили знания не само в областта на химията и физиката, но имат необходимата компютърна подготовка и квалификация, подходяща за самостоятелна работа и ръководни длъжности в рутинни лаборатории и в научно-изследователски центрове у нас и в чужбина. Придобитите в рамките на магистърската програма знания ще подготвят специалистите за продължаване на обучението им в следващото равнище  - за образователната и научна степен ДОКТОР.

Успешно завършилите магистърската програма "Спектрохимичен анализ" решават конкретни аналитични проблеми чрез използване на спектрални методи, съчетани с други комбинирани инструментални техники. Те са специалисти придобили знания не само в областта на спектрохимията, но имат солидна компютърна подготовка и висока квалификация, подходяща за самостоятелна работа и ръководни длъжности в рутинни лаборатории или научно-изследователски центрове у нас и в чужбина. Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР ПО СПЕКТРОХИМИЧЕН АНАЛИЗ" се подготвят за следните дейности:

  • разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи спектрални методи за анализ и внедряването им в аналитичната практика
  • изпитвания и контрол на качеството на материали, суровини, полупродукти  в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство, техниката, обекти от околната среда;
  • анализ и контрол на качеството на готова продукция в различни отрасли на икономиката
  • контрол на замърсяване на екологични обекти
  • анализ на храни, напитки, фармацевтични препарати, биологични и клинични обекти

научно-приложни изследвания в сферата на спектралния анализ на органични и неорганични вещества.