Обучение на докторанти


Обучението на докторантите в Химическия факултет се провежда в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и Правилника за развитието на академичния състав на ПУ "Паисий Хилендарски" (ПРАСПУ).

 

 

Документи:


  1. Общ учебен план за докторска програма Неорганична химия
  2. Общ учебен план за докторска програма Органична химия
  3. Общ учебен план за докторска програма Аналитична химия
  4. Общ учебен план за докторска програма Физикохимия
  5. Общ учебен план за докторска програма Химична кинетика и катализ
  6. Общ учебен план за докторска програма Технология на неорганичните вещества
  7. Общ учебен план за докторска програма Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
  8. Общ учебен план за докторска програма Методика на обучението по химия
  9. Общ учебен план за докторска програма Теоретична химия
  10. Индивидуален план за обучение на докторант - бланка