Докторанти


В Химическия факултет се обучават докторанти, както следва:

  • 12 в редовна форма на обучение;
  • 4 в задочна форма на обучение;
  • 1 докторант на самостоятелна подготовка.

* * *

Теодора Стефчева Стефанова

редовен докторант

докторска програма: Неорганична химия
тема: "Изследвания върху екстракционни системи с участието на производни на резорцина и катехола"
телефон: 032 / 261 430
e-mail: stefanova.teodora @ uni-plovdiv.bg

* * *

Видка Василева Диварова

редовен докторант

докторска програма: Неорганична химия
тема: "Изследване на тройни йонно-асоциирани комплекси на кобалт с участие на тетразолиеви соли"
телефон: 032 / 261 430
e-mail: divarova @ uni-plovdiv.bg

* * *

Деница Димитрова Кираджийска

редовен докторант

докторска програма: Неорганична химия
тема: "Влияние на добавки от преходни елементи върху кинетиката на образуване на оксидни покрития върху алуминиеви сплави"
телефон: 032 / 261 430
e-mail: d.kiradjiska @ uni-plovdiv.bg

* * *

Калина Василева Камарска

редовен докторант

докторска програма: Методика на обучението по химия
тема: "Методика за рефлексивно изследване на химични обекти в началния етап на обучението по химия"
телефон: 032 / 261 230
e-mail: kamarska @ uni-plovdiv.bg

* * *

Слава Христова Цонева

редовен докторант

докторска програма: Аналитична химия
тема: "Компютърна интерпретация на вибрационни спектри"
телефон: 032 / 261 446
e-mail: slavats @ uni-plovdiv.net

* * *

Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова

редовен докторант

докторска програма: Аналитична химия
тема: "Развитие на аналитични методи за определяне на активни вещества в препарати за растителна защита"
телефон:
e-mail: dilldimitrova @ yahoo.com

* * *

Ива Александрова Славова

редовен докторант

докторска програма: Химична кинетика и катализ
тема: "Окислителна деструкция на органични замърсители във водни разтвори, катализирана от оксидни системи на кобалта – масивни и нанесени върху различни подложки"
телефон: 032 / 261 206
e-mail: ivik_24 @ abv.bg

* * *

Павлина Богомилова Кънчева

редовен докторант

докторска програма: Физикохимия
тема: "Изследване на реакционните пътища на възбудените състояния на фотопроцесите при пиримидинови производни"
телефон: 032 / 261 466
e-mail: pina_paf @ abv.bg

* * *

Ванина Василева Иванова

редовен докторант

докторска програма: Химична кинетика и катализ
тема: "Синтез и каталитична активност на индивидуални и смесенооксидни системи на преходни метали за окислителна деструкция на органични замърсители във води с използване на различни окислители"
телефон: 032 / 261 206
e-mail: vanina_1988 @ abv.bg

* * *

Жана Юлиянова Петкова

редовен докторант

докторска програма: Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
тема: "Изследване състава на биологично активните компоненти в плодове от сем. Cucurbitaceae и потенциалното им приложение в хранителни и козметични продукти"
телефон: 032 / 261 390
e-mail: jana_petkova @ mail.bg

* * *

Теменужка Николаева Овчарова

редовен докторант

докторска програма: Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
тема: "Изследване състава на биологично активните компоненти на гроздово масло и възможностите за неговото стабилизиране"
телефон: 032 / 261 390
e-mail: temenuzhka_ovcharova @ mail.bg

* * *

Ирена Петрова Костова

редовен докторант

докторска програма: Технология на неорганичните вещества
тема: "Нови технологии за получаване и използване на енергопреобразуващи материали"
телефон: 032 / 261 310
e-mail: irena_k87 @ abv.bg

* * *

Светлана Любенова Аврамова

задочен докторант

докторска програма: Органична химия
тема: "Компютърно моделиране на химични реакции"
телефон:
e-mail: avramova @ uni-plovdiv.net

* * *

Маргарита Христова Дочева

задочен докторант

докторска програма: Органична химия
тема: "Изследване на биологично-активни компоненти на тютюна и техни синтетични производни"
телефон: 032 / 261 308
e-mail: margarita_1980 @ abv.bg

* * *

Станимир Петров Манолов

задочен докторант

докторска програма: Органична химия
тема: "Алтернативни подходи за синтез на производни на алкалоида cherylline"
телефон: 032 / 261 349
e-mail: manolov @ uni-plovdiv.bg

* * *

Мина Михайлова Тодорова

задочен докторант

докторска програма: Органична химия
тема: "Синтез, спектрално и структурно изследване на нови мероцианинови багрила с потенциални приложения в оптичните технологии"
телефон: 032 / 261 348
e-mail: mina_todorova79 @ abv.bg

* * *

Деяна Любомирова Георгиева

докторант на самостоятелна подготовка

докторска програма: Аналитична химия
тема: "Твърдофазна екстракция с магнитни наночастици при анализ на следови елементи чрез плазмена спектрометрия"
телефон: 032 / 261 467
e-mail: georgieva @ uni-plovdiv.bg