български [Beta] English русский [Beta] français [Beta] italiano [Beta] español Deutsch

Магистърската програма по "Органична химия" се базира на придобитите основни познания за главните групи органични съединения, тяхната структура и механизмите, по които протичат взаимодействията между тях. Основната цел на магистърската програма е да разгледа новите аспекти и най-важните принципи на съвременната органична химия, използването на нови методи и техники. В хода на обучението се предвижда да бъдат разгледани  приложението на компютърни програми за моделиране на органични съединения, използването на изчислителни методи и техники за теоретични изследвания върху връзката структура-биологична активност и съвременните методи за структурен анализ на органични съединения.

Курсът на обучение предвижда изучаване на основни принципи на органичния синтез и анализ, приложна органична химия и избираеми дисциплини, които ще насочат студентите към няколко по-специфични направления в органичната химия.

Програмата дава солидна основа от знания по органична химия на магистрите и възможност за успешно участие в работата на химични лаборатории, в научно-изследователската работа на институти и ВУЗ, както и в химическата индустрия.

Специалистите с квалификационна степен „Магистър по органична химия" са теоретично и практически подготвени:

  • да прилагат философоските концепции на естествознанието и философските проблеми на съвременната химия;
  • да използват съвременните информационни технологии в образованието и науката;
  • да познават системите за събиране, обработка и съхранение на химическа информация; да умеят да използват стандартни компютърни програми и бази данни в областта на органичната химия;
  • да познават най-актуалните проблеми в съвременната теоретична и експериментална органична химия, да разбират тяхното значението за развитието на науката и производството;
  • да провеждат научно-изследователска работа в лаборатория по тема, предложена от научен ръководител, да отчитат и обсъждат резултатите от изследването;
  • да организират научни изследвания и управление на научен колектив;
  • да прилагат основните методи за синтез, на основата на получените фундаментални знания и придобитите експериментални навици;
  • за работа със съвременни експериментални установки и научно оборудване;
  • да анализират състава и свойствата на получените съединения.

...to be edited