български [Beta] English русский [Beta] français [Beta] italiano [Beta] español Deutsch

„Химия и екология" е от първите магистърски програми в Химическия факултет, която е избирана всяка година. Това се дължи на предлаганата специализирана подготовка в  основните направления на общата екология, инженерната екология, радиоекологията, химичния анализ на екологични обекти и др. Застъпени са също така важни дялове от биоиндикацията, защитени природни обекти, химия и анализ на хранителни продукти, екологично право. С това се постига много добра теоретична и практическа надстройка над бакалавърската степен за студенти, които проявяват интерес към работата в научно-изследователски и екологични лаборатории, в отделите по екология към общини и фирми, в различните пречиствателни станции към заводи и общини, РИОСВ, Басейнови дирекции и др. Завършилите придобиват съвременни теоретични и приложни умения, полезни за тяхната реализация като млади специалисти.

Досегашният опит показва, че голямо предимство на магистратурата „Химия и екология" е успешната реализация на завършилите студенти. Те също така могат да продължат обучението си за получаване на образователно-научната степен "Доктор" в Университета, както и в други висши училища в България или в чужбина.

Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен „Магистър по химия и екология" се подготвят за следните дейности:

  • разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи апарати, процеси и технологии за опазване на околната среда от газови, течни и аерозолни замърсители в химическата и металургична промишленост, енергетиката, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и др.
  • работа в лаборатории с химическа и екологична насоченост чрез използването, разработването и внедряването на нови методи за анализ на екологични обекти;
  • работа в РИОСВ, Басейнови дирекции, фирми/отдели/звена и общини в областта на екологията и опазването на околната среда;
  • научно-приложни изследвания в сферата на химията и екологията и граничните на тях области, както и по проблеми, свързани с производството на химични продукти при спазване на националните и европейските норми за опазване на околната среда.

  ... to be edited