Система за качеството при Химическия факултет


С цел осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучение в Химическия факултет е избрана и функционира Комисия по качеството в състав:

Председател:       доц. д-р Виолета Стефанова – тел. 337

Членове:               доц. д-р Гинка Антова

доц. дхн Васил Делчев
доц. д-р Ваня Лекова
доц. д-р Румяна Бакалска
студент Александър Устичков

В своята работа комисията се ръководи от Системата за осигуряване, поддържане и развиване на обучението и образователния продукт на ПУ "Паисий Хилендарски". Разработени са три вида анкети - за оценка на преподавателите по съответната дисциплина, за организацията на учебния процес и за получаване на информация при завършване на обучението.

Анкетите се провеждат електронно на адрес:

http://students.uni-plovdiv.net/

като анонимността на студентите е гарантирана.

 

Резултатите от анкетите се обсъждат на заседания на комисията и периодично се внасят за разглеждане от Факултетния съвет.

 

Доклади на комисията:

  1. Резултати от Анкета №2 за учебната 2007 – 2008 година.
  2. Резултати от Анкета №2 за учебната 2009 – 2010 година.
  3. Резултати от Анкета №2 за учебната 2010 – 2011 година.
  4. Обобщени резултати от Анкета №3 за учебните 2008 – 2012 година.