Катедра "Химична технология"

—————————————————————————————————————————

Катедрата обединява преподаватели от две области на химичната технология - неорганична химична технология и органична химична технология. В състава й се включват:

  • 1 професор
  • 3 доценти
  • 3 асистенти
  • 2 химици и 1 техник

* * *

Проф. д-р Магдален Димитров Златанов

Ръководител катедра

телефон: 032 / 261 269
email: magzlat @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Боян Симеонов Боянов

телефон: 032 / 261 412
email: boyanb @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Гинка Атанасова Антова

телефон: 032 / 261 290
email: ginant @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Данчо Тончев Тончев

телефон: 032 / 261 411
email: tonchev @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова

телефон: 032 / 261 290
email: maioan @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Георги Иванов Патронов

телефон: 032 / 261 411
email: patron @ uni-plovdiv.bg
website:

Ас. д-р Олга Тенчева Тенева

телефон: 032 / 261 390
email: olga.teneva @ abv.bg
website:

Елена Руйчева Иванова

химик

телефон: 032 / 261 245
email:
website:

Таня Пенева Ненкова

химик

телефон: 032 / 261 245
email: tanjusha @ uni-plovdiv.bg
website:

Денчо Тенев Димитров

техник

телефон: 032 / 261 411, 032 / 261 350
email: denko @ uni-plovdiv.bg
website:

Част от колектива на катедрата са и докторантите, които се обучават за получаване на образователната и научна степен "доктор".

  • докторанти

Преподаватели и служители, работили в катедрата през годините.