Специалност "Анализ и контрол"


 

 

Анотация


От 2014/2015 учебна година Химическият факултет разкри нова бакалавърска специалност „Анализ и контрол". Нарастващата нужда от висококвалифицирани аналитици, способни да създават и прилагат методи за анализ на разнообразни обекти и познаващи съвременните аналитични инструменти, които интензивно навлизат в контролните лаборатории у нас и в Европейския съюз, предоставя на завършилите млади специалисти въз­можности за професионална реализация в изпитвателни, контролни и изследователски центрове.

Наред с фундаменталните химически знания по неорганична и органична химия, физикохимия и химични технологии студентите ще придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка по аналитична химия, включваща широк спектър от класически и инструментални методи за анализ.

Обучението по тази специалност включва най-новите метрологични концепции и терминология с акцент върху актуалните норми, процедури, документи и системи за контрол и осигуряване на качеството на химичните изпитвания, които са неотменна част от аналитичната дейност в съвременните изпитвателни и контролни центрове. Студентите ще се запознаят с организационни практики и регулаторни изисквания за акредитиране на лаборатории в съответствие с препоръките на националния орган по акредитация в България.

 

Реализация


Обучаващите се по специалност „Анализ и контрол" за получаване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър" се подготвят за следните области на дейност у нас и в чуж­би­на:

  • Като изпълнители, контрольори или одитори в структури на държавни органи на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, оторизирани да извършват контролни функции;
  • В контролни лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по лекарства и др.;
  • Във фирмени лаборатории контролиращи конкретни производствени процеси или окачествяващи готова продукция;
  • В частни лабораторни комплекси за изпитване на химични, фармацевтични, биотехнологични, хранително-вкусови, индустриални и други продукти;
  • В екипи осъществяващи научни и приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията;
  • В екипи за внедряване на експертни знания от световни лидери по развиване и внедряване на нови методи за анализ и контрол;
  • Като одитори или консултанти за процедури на акредитация и надзор на действащи аналитични лаборатории.

Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на комбинацията от получените фундаментални химически знания с широката практическа приложимост на компетенциите по анализ на разнообразни обекти и контрол върху цялостния процес на придобиване на аналитична информация.