български [Beta] English русский [Beta] français [Beta] italiano [Beta] español Deutsch

Магистърска програма „Хранителна химия" дава възможност студентите да придобият основни знания в областта на хранителната химия, да познават състава и структурата на основните компоненти на хранителните продукти, промените които настъпват в тях при технологичната им преработка и съхранение. Основната цел на програмата е да бъдат подготвени квалифицирани специалисти химици за анализ и оценка на качеството на хранителните продукти, установяване на наличието на биологично активни вещества и добавки в храните, установяването на фалшификации, примеси и вредни вещества, съдържащи се в хранителните продукти, установяване на тяхната пълноценност, безопасност и токсичност, познаване на изискванията за рационално хранене и оптимално провеждане на технологичния процес.

Специалистите с квалификационна степен „Магистър по хранителна химия" са теоретично и практически подготвени:

  • да анализират и оценяват хранителни продукти по стандартизирани методи (БДС, ISO и др.);
  • за работа в аналитични лаборатории за контрол и оценка качеството на хранителни продукти към фирми, производители на храни;
  • за работа в организациите за контрол и окачествяване на хранителни продукти – Булгарконтрола АД, ХЕИ, БАБХ, РИОСВ, РИОКОЗ, оторизирани и акредитирани лаборатории, където аналитичната работа е изключително по стандартизирани методи – международни и български;
  • за реализация и в сродни направления на хранителната промишленост – козметика, фармация и др.

 ... to be edited