български [Beta] English русский [Beta] français [Beta] italiano [Beta] español Deutsch

Основната задача на магистърската програма по Компютърна химия е придобиването на знания и усвояването на професионални умения, съобразени със съвременните научни и индустриални стандарти при прилагането на компютърните методи в области като: откриване и дизайн на биологично активни съединения, теоретични химични изчисления, моделиране на физикохимични свойства и биологична активност, компютърно-базирано разкриване на структурите на неизвестни химични съединения, обработка на информацията получена от химичните анализи и др. Лекционните курсове и практическите упражнения ще формират задълбочени познания по химична информатика, статистика, QSAR моделиране, квантово-химични подходи, работа с химически бази данни. Компютърната химия се характеризира с две основни направления: химична информатика и изчислителна химия, а така също и разнообразна палитра от методологии, които професионално се разработват и въвеждат в тези направления. Базовите курсове от първия семестър покриват основополагащите елементи в двете направления. Посредством богат списък от избираеми дисциплини студентите ще имат възможност да задълбочат знанията и уменията си в определени специализирани области: химична информатика, изчислителна (квантова) химия, статистика, метрология и управление на качеството, програмиране на химически софтуер и други компютърни и ИТ направления. 

По време на упражненията, студентите от специалност "Компютърна химия" ще работят с висококачествен софтуер за компютърно моделиране в химията, разработен от известни научни групи и софтуерни компании, както и софтуер разработен в Химическия Факултет на ПУ. В практическите занятия и самостоятелните курсови работи студентите ще получават задачи свързани с научно-изследователски проекти, в които участват техните преподаватели и ще имат възможност да работят с професионални химични бази данни, мощни хардуерни изчислителни ресурси и реални данни от съвременни научни проекти.

С усвоения материал студентите ще имат отлично стартово ниво за своето професионално реализиране във фирми и агенции, където се изисква ефективна обработка на химична информация и патенти, в отделите за развитие и иновации (R&D) на фармацевтичните компании и фирми от химическата индустрия, в химични и биохимични лаборатории, където се прилагат съвременни методи за анализ и статистическа обработка на измерените резултати. Също така студентите, които задълбочат своите познания по информатика и програмиране, могат да продължат своята кариера в областта на ИТ технологиите, както и в частност, да работят в компании разработващи софтуер по химична информатика или биоинформатика.

Магистърската програма ще подготви студентите за бъдеща научноизследователска практика, а така също и за продължаване на обучението им в образователна и научна степен доктор.

Успешно завършилите  магистърската програма по Компютърна химия могат да решават теоретични и практични проблеми във фармацевтичната и химичната индустрия. Усвоените специализирани умения дават на студентите отлична база за професионално реализиране във:

  • фирми и агенции, където се изисква ефективна обработка на химична информация и патенти;
  • отделите за развитие и иновации (R&D) на фармацевтичните компании и фирми от химическата индустрия;
  • химични и биохимични лаборатории, където се прилагат съвременни методи за анализ и статистическа обработка на измерените резултати;
  • фирми, научни и академични организации, които се занимават с раз­ра­бот­ва­не, внед­ря­ва­не и усъвър­ше­н­ства­не на тех­но­ло­гии и софтуер за ди­зайн на ле­ка­р­стве­ни ве­ще­ст­ва, но­ви ма­те­ри­а­ли, мо­де­ли­ра­не и си­му­ли­ра­не на про­це­си, съз­да­ва­не на прог­ра­ми и ба­зи от дан­ни, екс­пе­рт­ни сис­те­ми и др.;
  • на­уч­но-при­лож­ни изс­лед­ва­ния в сфе­ра­та на хи­ми­я­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, би­о­тех­но­ло­ги­ите, на­но­тех­но­ло­ги­ите, ин­фор­ма­ти­ка­та, еко­ло­ги­я­та.

Също така студентите, които са задълбочили своите познания по информатика и програмиране, могат да продължат своята кариера в областта на ИТ технологиите, както и в частност да работят в компании разработващи софтуер по химична информатика или биоинформатика.

Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените знания по компютърна химия.

Дипломирани бакалаври от специалности: Химия, Компютърна химия, Медицинска химия, Химия с маркетинг, Химия и физика, Биология и химия,

Дипломирани бакалаври от Химико-технологичните университети и Университета по хранителни технологии.