Специалност "Медицинска химия"


 

Анотация


То­ва е но­ва за фа­кул­те­та спе­ци­ал­ност, но с ви­сок ин­те­рес от стра­на на кан­ди­дат-сту­ден­ти­те. Обу­че­ни­е­то по нея е съ­об­ра­зе­но с рас­тя­що­то тър­се­не на спе­ци­а­лис­ти с хи­ми­чес­ка под­го­тов­ка за нуж­ди­те на ме­ди­ци­на­та и здра­ве­о­паз­ва­не­то.

Ос­вен базовите знания по не­ор­га­нич­на хи­мия, ор­га­нич­на хи­мия, фи­зи­ко­хи­мия и ана­ли­тич­на хи­мия, обу­ча­е­ми­те изу­ча­ват клетъч­на би­о­ло­гия, ана­то­мия и фи­зи­о­ло­гия на чо­ве­ка, би­о­фи­зи­ка, хи­мия и тех­но­ло­гия на ле­ка­р­стве­ни­те сред­ства и ана­лиз на ле­ка­р­стве­ни ве­ще­ст­ва, ком­пютъ­рен ди­зайн на би­о­ло­гич­ноак­тив­ни ве­ще­ст­ва, кли­нич­на хи­мия.
Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в чужди университети за един семестър.
При же­ла­ние па­ра­лел­но с ба­ка­лавъ­рска­та прог­ра­ма по ме­ди­ци­нс­ка хи­мия, сту­ден­ти­те мо­гат да се обу­ча­ват за получаване на допълнителни квалификации, предлагани във факултета.
Ус­пеш­но завър­ши­ли­те об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „Ба­ка­ла­вър" мо­гат да продъл­жат обу­че­ни­е­то си за получаване на об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „Ма­гистър" по обявените ма­гистъ­рски прог­ра­ми във фа­кул­те­та, в дру­го вис­ше учи­ли­ще у нас или в чуж­би­на.

 

Реализация


Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен „Бакалавър" по специялност Медицинска химия се подготвят за следните дейности у нас и в чуж­би­на:
  • об­слу­жва­не на про­из­вод­стве­на­та дей­ност в хи­мич­ни, фар­ма­цев­тич­ни, био­тех­но­ло­гич­ни, козметични и др. медицински производства;
  • из­пи­тва­ния в ана­ли­тич­ни ла­бо­ра­то­рии в сфе­ра­та на здра­ве­опаз­ва­не­то, здра­вни цен­тро­ве, кли­нич­ни ла­бо­ра­то­рии, кон­трол­ни ла­бо­ра­то­рии на  РИОКОЗ, ДВСК, фар­ма­цев­тич­на­та ин­ду­стрия и др.;
  • раз­ра­бо­тва­не, вне­дря­ва­не и усъ­вър­шен­ства­не на тех­но­ло­гии, ана­лиз и син­тез на фи­зио­ло­гич­но ак­тив­ни ве­ще­ства и ле­кар­стве­ни пре­па­ра­ти;
  • на­уч­но-при­лож­ни из­след­ва­ния в област­та на хи­мия­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, био­тех­но­ло­ги­и­те, на­но­тех­но­ло­ги­и­те, еко­ло­гия­та и др.