Специалност "Химия с английски език"


 

Анотация


Предлаганата специалност обединява както необходимите фундаментални знания по основните химически дисциплини и лабораторни умения, така и интензивно езиково обучение.

 

     Засилената езикова подготовка на студентите в тази специалност е предпоставка за успешното им включване в програми за международен обмен. Това разширява възможностите на обучаваните да намерят подходяща реализация в рамките на всички страни от европейския съюз като квалифицирани бакалаври-химици или да продължат образованието си в магистърски и докторантски програми на европейски университети.

 

Реализация


Студентите се подготвят за извършване на следните дейности у нас и в чужбина:
  • работа в химични лаборатории за контрол или подпомагане на химични производства в рамките на мулти-национални компании;
  • разработване и усъвършенстване на технологии, чрез внедряване на експертни знания от лидери в съответната област;
  • трансфер на международен опит при разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитване на материали, суровини, полупродукти и продукти от промишлеността, фармацевтиката, козметиката, селското стопанство, обекти на околната среда;
  • участие в европейски проекти, свързани с приоритетни области на развитие на ЕС като: повишаване качеството на живот, подобряване контрола върху околната среда и опазване на здравето;
  • научно-приложни изследвания в сферата на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, информатиката, екологията и др.;
  • работа в представителства на мулти-национални компании за дистрибуция на химически, козметични, лекарствени и други продукти;
  • преводачи от английски език на специализирани химични текстове с научен и приложен характер.