Специалност "Химия и физика"


 

 

Анотация


Специалност „Химия и физика" е педагогическа. Тя е с дългогодишни традиции в Пловдивския университет и се развива съвместно с Физическия факултет. Програмата за обучение по специалността бе обновена с оглед осигуряване на съвременно ниво на подготовка на учители за средното образование у нас в съответствие с новите образователни документи за СОУ. В програмата са предвидени хоспетиране, текущи и преддипломни педагогически практики в базови училища.

 

Реализация


Завършилите специалност "Химия и физика" получават образователно–квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "учител по химия" и "учител по физика". Те получават равностойна подготовка и по двете научни области – химия и физика. Могат да работят като учители във всички училища от основната степен – прогимназиален етап и в средната образователна степен – гимназиален етап, в които са застъпени учебните предмети – "Химия", "Физика" и "Човекът и природата" (модул химия и модул физика), както и да бъдат възпитатели по съответната културно-образователна област – Природни науки и екология.