Прием на докторанти


 

За учебната 2014/2015 година Химическият факултет обявява прием на докторанти по докторски програми и форми на обучение, както следва:

Докторска програма Форма на обучение         
редовна задочна
1. Органична химия 5 -
2. Аналитична химия 2 -
3. Физикохимия 1 -

 

За докторанти могат да кандидатстват лица с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

Кандидатите подават в Отдел "Развитие на академичния състав и докторантури" следните документи:

 1. Молба до Ректора;
 2. Автобиография;
 3. Дипломи за придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" с приложенията (оригинал и копие)  или нотариално заверени копия от тях;
 4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
 5. Документ за признато висше образование (ОКС "магистър"), ако то е придобито в чужбина;
 6. Квитанция за внесени такси за явяване на конкурсни изпити.

Срок за подаване на документи – два месеца от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 77 / 16.09.2014 г. – от 16.09.2014 г. до 16.11.2014 г.

 

Кандидатите полагат конкурсни изпити по специалността и по чужд език (английски). Датите за провеждане на конкурсните изпити, са както следва:

 1. Изпит по специалността - на 12 януари 2015 год. (понеделник) от 9:00 часа във 2 компютърна зала на Химическия факултет;
 2. Изпит по английски език - на 14 януари 2015 год. (сряда) от 9:30 часа в 10 аудитория, Ректорат

Класираните кандидати следва да се запишат най-късно до 1.03.2015 г.

За повече информация: 032/261 408, Цвета Темелкова.

 

Документи:


 1. Правила за провеждане на конкурсни изпити за докторанти в Химическия факултет.
 2. Програма по Неорганична химия

 3. Програма по Органична химия

 4. Програма по Аналитична химия

 5. Програма по Физикохимия

 6. Програма по Химична кинетика и катализ

 7. Програма по Технология на неорганичните вещества

 8. Програма по Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

 9. Програма по Методика на обучението по химия