Химическият факултет е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация да обучава студенти в двете образователно-квалификационни степени - "бакалавър" и "магистър", и в третата образователна и научна степен "доктор".

 


За специалностите от професионално направление 4.2 Химически науки факултетът е получил оценка 9.42 за срок от шест години (от 2013 до 2019 година):
 • ОКС "Бакалавър"

1. Химия – редовно и задочно обучение;

2. Компютърна химия – редовно обучение;

3. Медицинска химия – редовно обучение;

4. Химия с маркетинг – редовно обучение;

5. Химия с английски език – редовно обучение;

 • ОКС "Магистър"

1. Медицинска химия – редовно и задочно обучение

2. Медицинска химия за неспециалисти – редовно и задочно обучение

3. Органична химия – редовно и задочно обучение

4. Химия и екология – редовно и задочно обучение

5. Хранителна химия – редовно и задочно обучение

6. Спектрохимичен анализ – задочно обучение

7. Спектрохимичен анализ за неспециалисти – задочно обучение

8. Компютърна химия – задочно обучениеЗа специалностите от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... факултетът е получил оценка 9.10 за срок от шест години (от 2014 до 2020 година):

 • ОКС "бакалавър"

1. Химия и физика – редовно обучение;

 • ОКС "Магистър"

1. Учител по химия – задочно обучение;

 


Химическият факултет е акредитиран да провежда обучение за получаване на образователната и научна степен "доктор" в следните докторски програми:
 • Неорганична химия с оценка 9,28, за срок от шест години (от 2013 до 2019 година);
 • Органична химия с оценка 9,62, за срок от шест години (от 2013 до 2019 година);
 • Аналитична химия с оценка 9,44, за срок от шест години (от 2013 до 2019 година);
 • Физикохимия, с оценка 9,43, за срок от шест години (от 2015 до 2021 година);
 • Химична кинетика и катализ, с оценка 9,51, за срок от шест години (от 2015 до 2021 година);
 • Теоретична химия, с оценка 9,61, за срок от шест години (от 2015 до 2021 година);
 • Технология на неорганичните вещества, с оценка 9,25, за срок от шест години (от 2015 до 2021 година);
 • Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати, с оценка 9,45, за срок от шест години (от 2015 до 2021 година);
 • Методика на обучението по химия с оценка 9,32, за срок от шест години (от 2014 до 2020 година).

 


Решения на НАОА:

 1. За програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки от 2013 год.
 2. За програмна акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... от 2014 год.
 3. За програмна акредитация на ОНС доктор - докторски програми "Неорганична химия", "Органична химия", "Аналитична химия" от 2013 год.
 4. За програмна акредитация на ОНС доктор - докторски програми "Физикохимия", "Химична кинетика и катализ", "Технология на неорганичните вещества", "Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати" и "Теоретична химия" от 2015 год.
 5. За програмна акредитация на ОНС доктор - докторска програма "Методика на обучението по химия" от 2014 год.
 6. За програмна акредитация на ОНС доктор - докторски програми "Физикохимия", "Химична кинетика и катализ", "Технология на неорганичните вещества", "Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати" от 2009 год.
 7. За програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки от 2007 год.
 8. За програмна акредитация на ОНС доктор - докторски програми "Неорганична химия", "Органична химия", "Аналитична химия" от 2007 год.
 9. За програмна акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... от 2008 год.
 10. За програмна акредитация на ОНС доктор - докторска програма "Методика на обучението по химия" от 2008 год.
 11. За институционална акредитация на Химическия факултет и неговите специалности, и правото да обучава докторанти от 1999 год.