Специалност "Компютърна химия"


 

Анотация


Специалност "Компютърна химия" е с продължителност четири учебни години (8 семестъра). Мно­гоб­рой­ни­те въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция про­из­ти­чат пре­ди всич­ко от уни­вер­сал­на­та при­ло­жи­мост на по­лу­че­ни­те зна­ния по ком­пютър­на хи­мия. Ос­вен базовите знания по не­ор­га­нич­на хи­мия, ор­га­нич­на хи­мия, фи­зи­ко­хи­мия и ана­ли­тич­на хи­мия, обу­ча­е­ми­те изу­ча­ват хи­мич­на ин­фор­ма­ти­ка и би­о­ин­фор­ма­ти­ка, ба­зи дан­ни и ос­но­ви на прог­ра­ми­ра­не­то, ком­пютър­но мо­де­ли­ра­не в хи­ми­я­та и ком­пютъ­рен ди­зайн на би­о­ло­гич­но-ак­тив­ни ве­ще­ст­ва.

 

Ком­би­ни­ра­на­та под­го­тов­ка по хи­мия и при­до­би­ти­те ком­пютър­ни уме­ния са от­лич­на пред­пос­тав­ка завър­ши­ли­те об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен „Ба­ка­лавър" да продъл­жат обу­че­ни­е­то си по ма­гистъ­рски прог­ра­ми във фа­кул­те­та или извън не­го.

 

Реализация


Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен „Бакалавър" по специалност Компютърна химия се подготвят за следните дейности у нас и в чуж­би­на:
  • обс­луж­ва­не на тех­но­ло­гич­ния про­цес в хи­мич­ни ла­бо­ра­то­рии за конт­рол или под­по­ма­га­не на хи­мич­ни про­из­во­д­ства, полз­ва­щи из­чис­ли­тел­ни­те сис­те­ми и изг­раж­да­щи и под­дър­жа­щи ин­фор­ма­ци­он­ни мре­жи;
  • раз­ра­бот­ва­не, внед­ря­ва­не и усъвър­ше­н­ства­не на тех­но­ло­гии чрез соф­ту­е­ри за ди­зайн на ле­ка­р­стве­ни ве­ще­ст­ва, но­ви ма­те­ри­а­ли, мо­де­ли­ра­не и си­му­ли­ра­не на про­це­си, съз­да­ва­не на прог­ра­ми и ба­зи от дан­ни, екс­пе­рт­ни сис­те­ми и др.;
  • раз­ра­бот­ва­не на но­ви и усъвър­ше­н­ства­не на съ­ще­ст­ву­ва­щи ме­то­ди за ана­лиз, конт­рол и из­пит­ва­не на ма­те­ри­а­ли, су­ро­ви­ни, по­луп­ро­дук­ти и про­дук­ти от про­миш­ле­но­ст­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, коз­ме­ти­ка­та, селс­ко­то сто­па­н­ство, обек­ти на окол­на­та сре­да;
  • на­уч­но-при­лож­ни изс­лед­ва­ния в сфе­ра­та на хи­ми­я­та, фар­ма­цев­ти­ка­та, би­о­тех­но­ло­ги­ите, на­но­тех­но­ло­ги­ите, ин­фор­ма­ти­ка­та, еко­ло­ги­я­та и др.

Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените знания по компютърна химия.