Химическият факултет е акредитиран да провежда обучение за получаване на образователната и научна степен "Доктор" в следните докторски програми:

  1. Неорганична химия
  2. Органична химия
  3. Аналитична химия
  4. Физикохимия
  5. Химична кинетика и катализ
  6. Технология на неорганичните вещества
  7. Технология на животинските и растителните мазнини,сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
  8. Методика на обучението по химия