Катедра "Физикохимия"

—————————————————————————————————————————

В състава на катедрата се включват:

  • 5 доценти
  • 2 асистенти
  • 2 химици

* * *

 

Доц. д-р Стоянка Георгиева Христоскова

Ръководител катедра

телефон: 032 / 261 469
email: christ @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Елена Георгиева Хорозова

телефон: 032 / 261 309
email: horozova @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Мария Костадинова Стоянова

телефон: 032 / 261 462
email: marianas @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Нина Димитрова Димчева

телефон: 032 / 261 336
email: ninadd @ uni-plovdiv.bg
website: http://web.uni-plovdiv.bg/ninadd

Доц. дхн Васил Борисов Делчев

телефон: 032 / 261 466
email: vdelchev @ uni-plovdiv.bg
website: http://web.uni-plovdiv.bg/vdelchev/physchem/vdelchev/

Гл. ас. д-р Димитър Николаев Петров

телефон: 032 / 261 206
email: petrov_d_n @ abv.bg
website:

Ас. Ванина Василева Иванова

телефон: 032 / 261 206
email: vanina_1988 @ abv.bg
website:

Мария Петрова Георгиева

химик

телефон: 032 / 261 468
email: maria @ uni-plovdiv.bg
website:

Недялка Михайлова Делчева

химик

телефон: 032 / 261 468
email: delcheva @ uni-plovdiv.bg
website:

Част от колектива на катедрата са и докторантите, които се обучават за получаване на образователната и научна степен "доктор".

  • докторанти

Преподаватели и служители, работили в катедрата през годините.