Катедра "Органична химия"

—————————————————————————————————————————

В състава на катедрата се включват преподаватели по органична химия, както следва:

  • 5 доценти
  • 4 асистенти
  • 2 химици

* * *

Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе

Ръководител катедра

телефон: 032 / 261 349, 261 346
email: stab @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Илиян Иванов Иванов

телефон: 032 / 261 349
email: ivanov @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова

телефон: 032 / 261 349
email: tanya @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Румяна Иванова Бакалска

телефон: 032 / 261 348
email: bakalska @ uni-plovdiv.bg
website:

Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов

телефон: 032 / 261 347
email: angelov @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Жан Стефанов Петров

телефон: 032 / 261 470
email: petrov @ uni-plovdiv.bg
website:

Гл. ас. д-р Солея Запрянова Даньо

телефон: 032 / 261 308
email: dagnon @ uni-plovdiv.bg
website:

Ас. Станимир Петров Манолов

телефон: 032 / 261 349
email: manolov @ uni-plovdiv.bg
website:

Ас. Димитър Георгиев Божилов

телефон: 032 / 261 397
email: bozhilov @ uni-plovdiv.bg
website:

Катя Димитрова Станчева

химик

телефон: 032 / 261 409
email: kads @ uni-plovdiv.bg
website:

Йордан Иванов Стремски

химик

телефон: 032 / 261 409
email: stremski @ uni-plovdiv.net
website:

Част от колектива на катедрата са и докторантите, които се обучават за получаване на образователната и научна степен "доктор".

  • докторанти

Преподаватели и служители, работили в катедрата през годините.